ข้อตกลงในการซื้อขาย

(1) พ่อค้าให้สิทธิ์แก่ลูกค้าที่ดำเนินการชำระเงินและแจ้งการโอนเงินก่อน โดยตรวจสอบจากเวลาที่พ่อค้าได้รับเงินแล้ว
(2) ไม่มีระบบสั่งจองสินค้า หากไม่ดำเนินการชำระเงิน หรือชำระค่ามัดจำก่อนนะครับ
(3) หากลูกค้าดำเนินการชำระเงินแล้ว แต่ต้องการยกเลิกเนื่องจากความต้องการของลูกค้าเอง พ่อค้าจำเป็นต้องหักค่าดำเนินการและ/หรือค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนะครับ
(1) พ่อค้าต้องขออภัยในความไม่สะดวก แต่ยินดีที่จะส่งสินค้าเปลี่ยนให้ใหม่ในรอบส่งสินค้าถัดไปที่เร็วที่สุดครับ
(2) การส่งสินค้าใหม่พ่อค้าเลือกวิธีการส่งตามรูปแบบที่ลูกค้าเลือกรูปแบบการส่งในครั้งแรกครับ
(3) พ่อค้าไม่สามารถรับผิดหากเกิดเหตุการณ์ที่ลูกค้าไม่สามารถใช้งานสินค้าได้ทันตามความต้องการนะครับ
(4) เรื่องการส่งสินค้าสินค้ากลับคืน พ่อค้ายินดีออกค่าใช้จ่ายการส่งสินค้ากลับ รวมถึงค่าซอง หรือ กล่อง เพื่อใช้ในการส่งกลับครับ
(1) พ่อค้ายินดีให้ลูกค้าเปลี่ยนสินค้าได้ โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการส่งสินค้ากลับภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับพัสดุ หากพ้นกำหนดขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้าครับ
(2) ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับเอง
(3) ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค่ารอบใหม่ โดยค่าส่งรอบใหม่เป็นไปตามที่พ่อค้า